Wpływ filozofii Kaizen na logistykę wewnątrz firmy

with Brak komentarzy

Współcześnie jako jedną z najbardziej popularnych tendencji, kształtującą postawę człowieka, wskazuje się dbałość o samodoskonalenie posiadanych umiejętności oraz wielokierunkowy rozwój. Dotyczy ona nie tylko zwiększania indywidualnych kompetencji, lecz także jest widoczna w strategiach zarządzania nowoczesnymi firmami. W jaki sposób przedsiębiorcy wykorzystują wpływ filozofii Kaizen na logistykę wewnątrz firmy?

Filozofia Kaizen – czym jest?

filozfoia-kaizen-czym-jestDo podstawowych założeń, które determinują myślenie zgodne z filozofią Kaizen można zaliczyć chęć osiągania doskonałości za pomocą dokonywania niewielkich, ale systematycznych zmian. Koncepcja nieustannej poprawy, proponowana przez zwolenników Kaizen zakłada ulepszanie konkretnych obszarów działania, zarówno życia zawodowego, jak i osobistego. Istotną kwestię stanowi przede wszystkim podejście bazujące na wykorzystywaniu metody małych kroków, prowadzących ku realizacji kolejnych celów. Dzięki zastosowaniu tego typu strategii możliwe jest świadome, a co równie ważne, zauważalne przezwyciężanie barier stojących na drodze do efektywnego rozwoju. Filozofię Kaizen w przedsiębiorstwie wykorzystał jako jeden z pierwszych koncern Toyota, który wkrótce potem stał się wzorem do naśladowania dla innych firm.

Zastosowanie filozofii Kaizen w logistyce

zastosowanie-kaizen-w-logistyceW logistyce przedsiębiorstwa filozofia Kaizen może zostać zastosowana na różnych poziomach. Za priorytet w ulepszaniu działania firmy uważa się inwestycję w poprawę jakości i warunków pracy oraz umiejętności pracowników. Zwiększenie produktywności działań odbywa się bez konieczności wniesienia dużych nakładów finansowych, ponieważ etapy funkcjonowania danego zakładu zmieniają się pod wpływem zrozumienia procesów przebiegających w konkretnym miejscu. Ich udoskonalenie polega zatem nie tyle na długoterminowym planowaniu, lecz ciągłej obserwacji i szybkim reagowaniu na potrzeby pracowników i klientów. Ponadto, ważne jest również zarządzanie skupione wokół utrzymywania stałej relacji kierownictwa z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, wyznaczanie jasno sformułowanych celów, a także zaangażowanie pracowników w działania firmy poprzez sprawny system oceny i motywowania.

Wpływ filozofii Kaizen na łańcuchy dostaw

Założenia filozofii Kaizen są stosowane na poziomie doskonalenia produkcji, przeprowadzania transakcji biznesowych, a także optymalizowania łańcucha dostaw. Metoda, której celem jest wprowadzanie systematycznych zmian daje szansę przeprowadzania analizy branży, zainteresowania się wydajnością wybranych kanałów dystrybucji oraz jakością przesyłu produktów. Zbadanie poszczególnych powiązań zaopatrzeniowych pozwala uzyskać krótki, a w związku z tym konkurencyjny czas realizowania dostaw i uprościć skomplikowane procedury administracyjne.

Filozofia Kaizen w praktyce

Doskonałym przykładem wykorzystania filozofii Kaizen w rzeczywistości są zasady zarządzania wdrażane przez firmę Knauf. W swoich działaniach stawia ona głównie na zrównoważony rozwój oraz upraszczanie schematów podejmowania decyzji. Dodatkowo, jako nowoczesne przedsiębiorstwo Knauf poszukuje innowacyjnych rozwiązań, łącząc ulepszanie swoich produktów z nieustannym zabieganiem o zwiększanie kompetencji pracowników i reagowaniem na potrzeby klientów.

Filozofia Kaizen umożliwia ciągłe dążenie do doskonalenia etapów pracy, jakości oferowanych usług oraz, a co równie istotne – zwiększania wydajności osób zatrudnionych w firmie. Przeprowadzanie obserwacji i stopniowe poprawianie efektywności wybranych procesów produkcyjnych nie wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki zastosowaniu metody małych kroków, wpływa również pozytywnie na budowanie relacji z pracownikami i klientami.