Analiza potrzeb logistycznych

Analiza jest kluczowym etapem projektu, od którego zależy powodzenie całego wdrożenia. Celem tego etapu jest określenie procesów, które będzie wspierał system informatyczny oraz oczekiwań użytkowników. W trakcie przeprowadzania analizy konsultanci odbywają spotkania z pracownikami firmy, zapoznają się ze strategią firmy, jej potrzebami w poszczególnych obszarach, strukturą organizacyjną, przebiegiem procesów biznesowych, obiegiem wymiany informacji i dokumentów oraz organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach.
Produktem usługi jest raport zawierający następujące elementy:

  • Identyfikacja i opis procesów biznesowych.
  • Rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia.
  • Proponowane cele wdrożenia. Wypracowane wspólnie z Klientem wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu
  • Oczekiwane korzyści biznesowe. Potencjalne korzyści, jakie osiągnie firma po wdrożeniu systemu dzięki optymalizacji: struktury organizacyjnej, przebiegów procesów biznesowych oraz sposobu realizacji poszczególnych funkcji na stanowiskach pracy.
  • Harmonogram prac. Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Klienta (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych).
  • Koszt przedsięwzięcia.
  • Ocena infrastruktury technicznej.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63