Projekt B&R

Publikacja: 31.07.2012

W dniu 31 lipca 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Comp-Win Sp. z o.o. zawarły umowę o dofinansowanie Projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną” w ramach działania 1.4: Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem projektu są prace B&R, które doprowadzą do wytworzenia prototypu rozwiązania programowo-sprzętowego, zdolnego do wielokryterialnej optymalizacji zadań marszrutyzacyjnych na potrzeby logistyki. Przyszła platforma będzie generować oszczędności finansowe dla użytkowników – przedsiębiorstw z rozbudowanymi operacjami logistycznymi.

Czas trwania projektu: 27 miesięcy – do 31. grudnia 2014 r.

Wartość projektu 2 628 933, zł. w tym dofinansowanie z EFRR 1 435 875,25 zł.

„Inwestujemy w waszą przyszłość.”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-077/11-00

Pomocne linki: www.europa.eu, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.warp.gov.pl

Biuro Projektu: Comp-Win, ul. Leszka 44, 61-062 Poznań, tel. 61 871 20 50, projekty@comp-win.pl