Projekt B&R nad innowacyjnym systemem trackingowym

Publikacja: 28.10.2013

W dniu 28.10.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Comp-Win Sp. z o.o. zawarły umowę o dofinansowanie Projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym specjalizowanym systemem trackingowym” w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem projektu są prace B&R, które doprowadzą do wytworzenia prototypu rozwiązania programowo-sprzętowego, które w czasie rzeczywistym będzie lokalizować przesyłki.

Czas trwania projektu: 27 miesięcy – do 31.grudnia 2015 r.

Wartość projektu 2 013 460,00 zł w tym udział Unii Europejskiej: 1.114.507,25 zł.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-078/11-00.

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Pomocne linki:    www.europa.eu,  www.poig.gov.pl,  www.mrr.gov.pl,  www.parp.gov.pl,  www.warp.gov.pl

Biuro Projektu: Comp-Win, ul. Leszka 44, 61-062 Poznań, tel. 61 871 20 50, projekty@comp-win.pl